Skip to main content

Language: English / Gàidhlig

Loading…

Gabh pàirt

Gàidhlig

Is urrainn dhan a h-uile duine pàirt a ghabhail ann am Pàrlamaid na h-Alba, ge b' e dè an cànan a th’ aca. Tha àite fìor chudromach aig a' Ghàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba. 

Plana Gàidhlig

Chaidh Plana Gàidhlig Pàrlamaid na h-Alba a chruthachadh mar thoradh air Achd na Gàidhlig (Alba) 2005.

Tha am plana:

 • a’ mìneachadh mar a chleachdas a' Phàrlamaid a' Ghàidhlig agus mar as urrainn dhut a' Ghàidhlig a chleachdadh leatha
 • ag ràdh gum bu chòir co-ionannachd spèis a bhith aig a’ Ghàidhlig is a’ Bheurla

Plana Gàidhlig ùr airson 2023-2028

Bidh sinn a’ cur plana Gàidhlig ùr air bhog airson 2023-2028 a dh’aithghearr. 

A’ cleachdadh Gàidhlig airson conaltradh leis a’ Phàrlamaid

Is urrainn dhut conaltradh leis a’ Phàrlamaid, ge b’ e a bheil thu fileanta no ag ionnsachadh. Is urrainn dhut conaltradh leis a’ Phàrlamaid sna dòighean a leanas:

 • sgrìobhadh thugainn no post-d a chur thugainn sa Ghàidhlig - freagraidh sinn sa Ghàidhlig
 • fòn a chur thugainn sa Ghàidhlig air 0131 348 5395 (seirbheis teachdaireachd a-mhàin)
 • ar leantainn air Twitter sa Ghàidhlig
 • a’ leughadh  a' bhloga Ghàidhlig againn
 • a’ leughadh fiosrachadh mun Phàrlamaid sa Ghàidhlig
 • seisean foghlaim Gàidhlig no dà-chànanach a chur air dòigh airson sgoil, colaiste no buidheann foghlaim
 • èisteachd ris a’ phod-chraoladh sheachdaineil againn Gaelic word of the week a bhios a’ teagasg barrachd Gàidhlig agus barrachd mu Phàrlamaid na h-Alba dhut

Gabh pàirt sa Phàrlamaid le Gàidhlig

Is urrainn dhut obair a ghabhail ann an obair na Pàrlamaid sa Ghàidhlig: Is urrainn dhut Gàidhlig a chleachdadh gus:

 • litir/post-d a chur dhan BhPA agad
 • na beachdan agad a chur gu comataidhean
 • athchuinge a chur a-steach

Mothachadh mun Ghàidhlig

Tha sinn cuideachd airson aire a thogail mun Ghàidhlig tro cheuman leithid soidhnichean dà-chànanach san togalach againn agus a bhith a’ cleachdadh Gàidhlig ann am foillseachaidhean.

Airson fiosrachadh a bharrachd mun Ghàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba, faic Plana Gàidhlig Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba.

Goireasan Abair Beagan/Sgrìobh Beagan do dhaoine nach eil fileanta sa Ghàidhlig

Ionnsaich beagan abairtean Gàidhlig airson coinneamhan pàrlamaideach (no eile) agus beagan abairtean airson litrichean is foillseachaidhean.

Goireasan Abair Beagan/Sgrìobh Beagan 


Back to Gabh pàirt