Skip to main content

Language: English / Gàidhlig

Loading…

Pàrlamaid na h-Alba

Bidh Pàrlamaid na h-Alba a’ sgrùdadh obair Riaghaltas na h-Alba, a’ dèanamh laghan ùra air gnothaichean tiomnaichte agus a’ beachdachadh air cuspairean an latha.

Ceanglaichean luatha

Lorg BPA le còd-puist


Fios thugainn

Fios thugainn

Fòn: 0131 348 5000 no 0800 092 7500 (an-asgaidh). Fosgaite 8.30m to 5.30f, Diluain gu Diardaoin, agus 8.30m gu 5f Dihaoine.

Ma tha thu airson bruidhinn ri cuideigin sa Ghàidhlig: 0131 348 5395. Fosgailte 9m gu 5f, Diluain gu Dihaoine.

Post-d: info@parliament.scot no gaidhlig@parliament.scot

 

Pàrlamaid na h-Alba air Twitter

TBC

Pàrlamaid na h-Alba @ParlAlba

Lean a’ Phàrlamaid