Skip to main content

Language: English / Gàidhlig

Loading…

Seòmar agus comataidhean

Congratulations to Raonaid Kellow

  • Submitted by: Jenni Minto, Argyll and Bute, Scottish National Party.
  • Date lodged: Wednesday, 01 March 2023
  • Motion reference: S6M-08061

That the Parliament congratulates Raonaid Kellow on winning the Young Gaelic Ambassador Award at the Scottish Gaelic Awards 2023; understands that Raonaid teaches Gaelic at Dunoon Grammar School in Argyll and Bute, where she was instrumental in the school being awarded a Gaelic Education Award in 2022, and wishes Raonaid continued success for the future.

 

 

The Member has provided the following translation in Gaelic:

 

Gu bheil a’ Phàrlamaid a’ cur meal-a-naidheachd air Raonaid Kellow a tha air Duais Tosgaire Òg na Gàidhlig a bhuannachadh aig Duaisean na Gàidhlig 2023; gu bheil i a’ tuigsinn gu bheil Raonaid a’ teagasg Gàidhlig aig Sgoil Ghràmair Dhùn Omhain ann an Earra-Ghàidheal is Bòd agus gum b’ ann le a taic a choisinn an sgoil Duais Foghlam Gàidhlig ann an 2022, agus gu bheil i a’ guidhe soirbheachas leantainneach do Raonaid san àm ri teachd.


Supported by: Karen Adam, Clare Adamson, Alasdair Allan, Jeremy Balfour, Sarah Boyack, Miles Briggs, Siobhian Brown, Donald Cameron, Maggie Chapman, Sharon Dowey, Jackie Dunbar, Pam Duncan-Glancy, Annabelle Ewing, Kenneth Gibson, Emma Harper, Ruth Maguire, Paul McLennan, Stuart McMillan, Audrey Nicoll, Emma Roddick, Paul Sweeney, David Torrance, Evelyn Tweed, Tess White